:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 420
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Городоцька центральна районна бібліотекака. Хмельницька обл.

crbgorodok.km.uaСайт http://crbgorodok.km.ua  має розділи: Головна; Бібліотека (Історія, Відділи); Городоцька ЦБС (Ресурси, Бібліотеки-філії); Бібліотека. Влада. Населення (Центр регіональної інформації); Інтернет-центр (Проект LEAP-IV, Правил користування); Наші видання (Методичні рекомендації, Бібліографічні покажчики); Про нас пишуть (На сторінках періодики); Краєзнавство (Історія регіону, Туристичні маршрути, Видатні люди); Літературна Городоччина; В поміч студентам (Електронні бібліотеки, Пошук по Інтернету)

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

Українська ментальність і етнопедагогіка. Рек. список
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки

До питання української ментальності і етнопедагогіки

1. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки // Вісн. Кн. палати.-1997.-№8.-С. 11-14.
2. Аристова Н.Г. Социализация подрастающего поколения и семья // Семья и социальная структура.-М., 1987.-С. 106-121.
3. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989.-С. 51-82.
4. Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи // Вопросы философии.-1996.-N2.-С. 99.
5. Бик А.С., Розенбеpг А.Я. Hа живлющій основі етнопедагогіки // Відpодження.-1993.-N9.-С. 4-6.
6. Бистрицький Є. Конфлікт культур і філософія толерантності // Політична думка.-1997.-N1.-С. 130-150.
7. Бистрицький Є. Національна ідея і громадянське суспільство // Мала енциклопедія етнодержавознаства.-К., 1996.-С. 756.
8. Бистрицький Є. Протодемократія та культурполітичні трансформації в Україні // Політична думка.-1994.-N4.
9. Бистрицький Є. Чому націоналізм не може бути наукою // Політ. думка.-1994.-N2.-С. 22.
10. Бичко А. Риси характерології української нації // Мала енциклопедія етнодержавознавсгва.-К., 1996.-С. 133.
11. Бичко І.В. Українська ментальність і проблеми гуманітаризації національної вищої освіти // Розбудова держави.-1993.N3.-С. 59.
12. Бочковський О.І. Вступ до націології.-Мюнхен, 1991-1992.-С. 14-15.
13. Бочковський О.І. Народження нації: Наука про націю та її життя.-Львів, 1939.-Ч.1.-С. 31.
14. Бочковський О.І. Наука про націю та її життя.- Нью-Йорк, 1958 -С. 11-27, 29, 45, 73.
15. Бочковський О.І., Масарик Т.Г.. Національна проблема та українське питання (Спроба характеристики та інтерпретації).-Подєбради, 1930.-С. 83-86.
16. Братко-Кутинський О. Феномен України.- К., 1996.-С. 64-65, 73, 103-105.
17. Бромлей Ю., Подольный Р. Человечество - это народы.М., 1990.-С. 32-34, 106.
18. Буpау И.Я. Загадки миpа людей.-Донецк: Сталкеp, 1997.444 с.
19. Бубер М. Народ и его земля // Избр. произведения.-1979.С. 259.
20. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.-К, 1992.-С.21.
21. Ващенко Г. Психічні властивості укpаїнців і пpичина наших невдач // Рід. шк.-1992.-N2.-С. 31-35.
22. Веpкалець М.М. Педагогічні ідеї Б.Д.Гpінченка.-К., 1990.
23. Вернадский В.И. Мысли и замечания о литературе и искусстве // Пути в незнаемое: Сб. 6.-М., 1966.-С. 413.
24. Вернадский В.И. Размышления натуралиста: Кн.1.-М., 1975.-С.2.
25. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х ч.- Київ-Відень, 1920.- Репринтне відтворення вид. 1920 р.-Ч.1.-К, 1990.-С. 32-33, 257.
26. Выготский Л.С. Психология pазвития как феномен культуpы.-М., 1996.-510 с.
27. Гpосов О. Eволюція бібліотек у новій технічній та соціокультуpній ситуації // Схід.-1996.-N7.-С. 43-46.
28. Гарли Д. Размышления о человеке, его строении, его долге и упованих // Английские материалисты ХУШ в.: В 3-х кн.-Т. 2.-М., 1967.-С. 325.
29. Гачев Г. Национальные образы мира.-М., 1988.-С. 15, 21.
30. Глотов Б.Б., Матюхіна О.А. Міфологічні впливи в психологічних рисах українського народу // Национальная психология и духовные ценности народа. Материалі межрегион. науч.-теорет. конфер.-Днепропетровск, 1994.-С. 34, 36.
31. Гнатенко П.И. Hационаальный хаpактеp.-Днепpопетpовск, 1992.135 с.
32. Гнатенко П.И. Этнические установки и этнические стеpеотипы: Моногpафия.-Днепpопетpовск, 1995.-198 с.
33. Гончаpенко С.У. Соціально-педагогічні пpоблеми pозбудови укpаїнської школи // Поч. школа.-1995.-N3.-С. 4-10; N4.-С.9-13.
34. Горський В. Україна в історико-філософському вимірі // Філософ. думка.-1998.-N2.-С. 137.
35. Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа.-К., 1991.C. 132-271.
36. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть?-К., 1991.-С. 147-148.
37. Гумилев Л. Меня называют евразийцем // Наш современник, 1991.-N1.
38. Гумилев Л. Н. Этнос и биосфера Земли.-М., 1980.-С. 5О-52.
39. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период.-М., 1990.
40. Гумилев Л.Н. От Руси к России.-М., 1992.-С. 332.
41. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.-М., 1994.С.29, 81, 120, 324, 432.
42. Движение к экуменистическому сознанию // Вопросы философии.-1991.-N5.-С.88
43. Дейкер Х.П.И., Фрейда Н.Х. Национальный характер и национальные стереотипы // Совр. зарубеж. психология.-М., 1994.-С. 23-44.
44. Дзюба І.М. У всякого своя доля (епізод із стосунків Шевченка із слов'янофілами): Літ.-критич. нарис.- К., 1989.-С. 202-208.
45. Дитинство в Укpаїні: пpава, гаpантії, захист: Зб. док. Ч.1.-К.: Столиця, 1998.-248 с.(85)
46. Донцов Д. Націоналізм.-Лондон-Торонто, 1966.-С. 244-249, 258, 301, 323-337.
47. Драгоманов М. П. Историческая Польша и великорусская демократия // Драгоманов М. П. Сочинения: Т. 11.-С. 200.
48. Драгоманов М.П. Вибране.-К., 1991.-С. 492.
49. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П. Вибране.-К., 1991.-С. 35, 469.
50. Ебон Г. Психология народов и масс.-СПб., 1995.-С. 13-14.
51. Етнонаціональний pозвиток Укpаїни (теpміни, визначення, пеpсоналії) /За pед. Ю.І. Римаpенка, І.Ф.Куpаса.-К., 1993.(82)
52. Жаpова Л.В. Школа Київсьької Русі: стpатегія навчання // Рід. шк.-1993.-N4.-С. 60-61.
53. Жмир В.Ф. На шляху до себе. Історія становлення української національної самосвідомості // Філос. і соціолог. думка.-NN2-4.
54. Жуйкова Н. Мова як вияв ментальності // Ментальність. Духоність. Саморозвиток особистості: 3б. тез Міжнар. конференції.-К., 1994.-С. 64.
55. Забужко О. Філософія і культура притомність нації // Сучаснісгь.-1994.-N1.-С. 120.
56. Закидальський Т. Поняття серця в українській філософській думці // Філософ. і соціол. думка.-1991.-N8.-С.137..
57. Заринав И.Ю. Исторические рамки феномена этничности // Этно граф. обозрение.-1997.-N3.-С. 21-31.
58. Здіорук С.І., Штоквиш О.А. Мовна культура та етнічна ідентифікація // Онтологічні проблеми культури.-К., 1994.-С. 99.
59. История ментальностей. Историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах.-М., 1996.-С. 21.
60. Ігнатов В.О Соціальні-політичні традиції та інновації в етнічному житті // Феномен нації: основи життєдіяльності.-К., 1998.С. 40.
61. Канак Ф. Національна ідея у її втіленнях // Розбудова держави.-1998.-N7-8.-С. 41.
62. Каюков В.І. Основи національного виховання.-К., 1993.
63. Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, генеза // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доповідей та матеріали міжнар. наук. конф. ч.1.-Київ-Луцьк, 1994.-С.11.
64. Кистяковський Б.А. Украинцы и русское общество // Филос. и социолог. мысль.-1992.-N1.-С.133.
65. Кіхно О. Доля української культури в європейському світовому контексті // Генеза.-1996.-N1(3).-С. 69, 70.
66. Книга і пpеса в контексті культуpно-істоpичного pозвитку укpаїнського суспільства: Зб. науцк, пpаць. Вип. 2.-Львів: Фенікс, 1998.-С. 145-151.(68)
67. Ковалів П. Теорії виникнення нації і національних мов // Сучасність.-1966.-N4.-С. 102.
68. Кон И.С. Социальные изменения, культурные особенности и традиционные модели социализации детей // Социолог. теории и социальные изменения в современном мире.-М., 1986.-С. 116-123.
69. Конак Ф. Український шлях в Европу: тенденції світового розвитку та національний прогрес // Розбудова держави.-1994.-N3.
70. Кониський Г. Історія Русів.-К., 1991.-С. 131, 287.
71. Кононенко П.Л. Концепція національної системи освіти / Ін-т укpаїнознавства.-К., 1997.-26 с.(80)
72. Концепція національного виховання // Рідна школа.-1995.-N6.-С.7-12.
73. Концепція національного художнього виховання дітей, учнівської та студентської молоді в умовах відpодження укpаїнської національної культуpи // Освіта.-1995.-3 веpес.-С. 3.
74. Концепція фоpмування національної свідомості і самосвідомості особистості: Пpоект // Освіта.-1998.-N67.-4-11 листоп.-С. 3.
75. Костомаров М. Две русские народности.-Киев-Харьков, 1991.-С. 12, 16, 29-30, 47, 62-63, С.67, 70.
76. Костомаров М.І, Слов'янська міфологія.-К., 1994.-С. 4, 58-59.
77. Коул М., Скрыбер С. Культура и мышление: Психолог. очерк-М., 1977.-С. 56-57.
78. Красильщиков В. Ориентиры грядущего? Постиндустриальное общество и парадоксы истории // 0бщ. науки и совр.-1993.-N2.-С.170.
79. Кресіна І., Панібудьласка В. Етнос // Мала енциклопедія етнодержавознавства .-К., 1996.-С. 69.
80. Кримський С.Б. Архетипи української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення.-К., 1996.-С. 91-95.
81. Крип'якевич І.П. Історія України.-Львів, 1990.-С. 2, 264.
82. Кузнец А.А. О социальном психоанализе // Вопр. Философии.1998.-N3.-С. 167-168.
83. Куліш П. Зазивний лист до української інгелігенції // Куліш П. Твори в 2-х т. Т. 1.-К., 1994.-С. 401.
84. Культурология. Антология. XX век.-М., 1995.-С. 527.
85. Кульчинський О. Проблематика взаємин етнопсихології і досоціальної психології релігії: Релігія в житті українського народу.-Мюнхен-Рим-Париж, 1966.-С. 82.
86. Кульчинський О. Світовідчуття українця // Українська душа.-1992.-С.67.
87. Кульчицький О. Введення в філософічну антропологію.-Мюнхен, 1973.-С. 36, 51-55.
88. Кульчицький О. Енциклопедія українознавства. Т.1.-Мюнхен, Нью-Йорк, 1949.-С. 714
89. Кульчицький О. Про спадщину радянського тоталітаризму // Політ. думка.-1997.-N4.-С. 43.
90. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства. В 2-х т. -Т.I.-Ч.II.-Мюнхен-НьюЙорк, 1994.-С. 108.
91. Лебон Г. Психология народов и масс.-СПб., 1995.-С. 17.
92. Левадовський В. Україна в геополітичних концепціях першої частини ХХ сторіччя // Політ. думка.-1994.-N3.-С. 65.
93. Леви-Строс К. Структурная антропология.-М., 1985.- С. 28-51.
94. Липа Ю. Призначення України.-Львів, 1992.-С. 233.
95. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919-1926 рр.-Нью-Йорк, 1954.-С. 15.
96. Липинський В. Релігія і церква в історії України.-Філадельфія, б/г.-С. 34.
97. Липинський В. Україна на переломі. 1б57-1659 // Український іст. журнал.-1992.-N4.-С. 136.
98. Лисяк-Рудницький І. Між історією і політикою. Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки.-Мюнхен, 1973.-С. 5-16, 411-419.
99. Лісовий В. Культура та цивілізація // Філос. і соціол. думка.-1998.-N1.-С. 30.
100. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии.-1992.-N3.-С. 45.
101. Лум М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХIХ- початку ХХ ст.-К., 1993.-С. 43.
102. Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания.-СПб., 1994.С. 51.
103. Лях В, Постіндустріальне суспільство як нова парадигма соціального розвитку: проблеми - перспективи // Генеза.-1994.N1.-С. 78.
104. Маpтинюк І.В. Hаціональне виховання: теоpія і методологія: Метод. посібник.-К., 1995.-159 с.(81)
105. Маpтинюк І.В. Hаціональне виховання: шляхи pеалізації // Рідна школа.-1994.
106. Мазуpевич О.Р. Рідне слово в концепції національної освіти // Рідна школа.-1993.-N9.-С. 4.
107. Маклей М. Наука и социология знания.-М., 1983.-С. 38.
108. Маколін А. Старі метафори та нові наряди (посткомуністичний період) // Політ. думка.-1994.-N3.
109. Маркарян Э.С. Культура как способ социальной самоорганизации: Общая постановка проблемы и ее анализ применительно к НТР.Пущина: НЦБИ, 1982.-23 с.
110. Мартинова Т. Вплив кобзарства на формування національної самосвідомості українського народу // Розбудова держави.-1998.-N7/8.-С. 112-116.
111. Мартинова Т. Вплив народної творчості на формування національно-історичної самосвідомості українського народу (на прикладі кобзарських дум // Культура народов Причерноморья.-М., 1998.-С. 198-199.
112. Межжерін В. Чи зійдемо з хибного шляху? // Вісник АНУ.1998.-N4.-С. 82-86.
113. Межуев В.М. О национальной идее // Вопросы философии.1997.-N1.
114. Мірчук І Світогляд українського народу. Спроба характеристики // Генеза.-К., 1994.-N2 -С. 94, 92.
115. Моисеев Н. Вернадский и современность // Вопросы философии.-1994.-N1.
116. Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм // Вопросы философии.-1991.-N3.-С. 18-20.
117. Москалець В. Релігійність як риса українського національного характеру // Соціолог. думка.-199З.-N1.
118. Москалець В.П. Психологічне обгpунтування укpаїнської національної школи.-Львів: Світ, 1994.-120 с.(105)
119. Москалець В.П. Психологічне обгpунтування укpаїнської національної школи.-Львів: Світ, 1994.-117 с.
120. Національна освіта та шкільництво: Тези доповідей.-К., 1993.
121. Національне виховання: Концепція // Освіта.-1994.-27 жовт.
122. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.-К., 1995.-С. 248.
123. Новикова М. Национальная идентиность в контексте этнокультурного плюрализма // Діалог культр: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: 3б. наукових праць.-Львів, 1998.-Вип. З.-С. 274.
124. Норсеянц В.С. Преодоление истории: от социализма к цивилизму // Вопросы философии.-1993.-N4.
125. Огаp E. Особливості семіотики сучасної дитячої книжки (слово-зобpаження-фоpма) // Книга і пpеса в контексті культуpно-істоpичного pозвитку укpаїнського суспільства: Зб. науцк, пpаць. Вип. 2.-Львів: Фенікс, 1998.-С.33-52.(64)
126. Огірчук В Г. Традиції та інновації у формуванні українського менталітету // Феномен нації: основи життєдіяльносгі.-К., 199І.-С. 185.Наступна >
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100