:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Мой дом
"Бібліофан" Дискусійний клуб
"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Who's Online
Зараз на сайті:
Гостей - 193
Популярні

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Презентація сайтів бібліотек
Квітневецька публічно-шкільна бібліотека. Дубенський р-н. Рівненська обл.

     На  сайті http://www.crbdubno.org.ua/kvit.html  пропонуються розділи: Головна; Сторінка читача; Історія с. Квітневе; Видатні люди села; "Від ремесла до творчості"; Світлини з нашого життя; Історія школи; Клуб за інтересом "Віночок"; Творчість наших читачів

Що нового у бібліотеках країни:

Якщо Ви хочете дізнатися про щоденну роботу бібліотеки - Вам сюди!

ТЕМА ДНЯ
Читай без обмежень! Як у Києві хочуть осучаснити бібліотеки

      Лондонська бібліотека Пекхем у формі перевернутої літери «L» відома у всій Великобританії. Не тільки завдяки чималій книгозбірні та футуристичному дизайну, а й через ультрамодне начиння: конференц-зал, дитячі кімнати, медіа-центр, читальні працюють тут за останнім словом техніки. А студенти німецького університету Дуйсбург-Ессен беруть книги для навчання у круглій бібліотеці. Незвична не лише форма приміщення, а й принцип роботи: тут все працює на альтернативних джерелах енергії.
      Сучасні бібліотеки стають не просто місцем зберігання книг, а й відкритим публічним простором, де роботу бібліотекаря за нашими стандартними уявленнями зведено до мінімуму. Все автоматизовано та комп’ютеризовано.
      Українські книгозбірні тільки стають на шлях модернізації. У березні цього року в Харкові відкрилась бhttps://www.facebook.com/groups/bibliofan/?ref=bookmarksібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, одна з найсучасніших у країні. «Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та навчальної частин. Працює з використанням найсучасніших прогресивних організаційно-інноваційних бібліотечних методик, телекомунікаційних мережевих магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів», — ідеться на її сайті.
      Часто про новітні архітектурні рішення наші книгозбірні тільки мріють. А про електронний інформаційний простір — мріють і водночас реалізовують цю ідею. Наприклад, Публічна бібліотека імені Лесі Українки у Києві, спільно з іншими закладами міста, хоче створити єдиний електронний інформаційний простір публічних бібліотек столиці. Так, як це працює у багатьох розвинених країнах. Це має зруйнувати застарілі стереотипи про роботу книгозбірень, про те, що це лише рутинна видача книг, а також наблизити роботу таких закладів до рівня європейських колег.

Докладніше...
Книга і читання
Творчество библиотекарей - Наукові розвідки

Література
      1. Актуальные проблемы чтения современных школьников: Сб. ст. -С. -П., 1977.-156 с.-(ЛГИК; Т.35).
      2. Алексиева С. Твоpчество в художественно-pечевой деятельности pебенка // Юный читатель и библиотека (Проблемы педагогики и психологии чтения): Сб. ст.-М.,1991.-С. 82-89.
      3. Амлинский Л.З., Бабич В.С. Совершенствование подготовки библиотечных кадров в условиях автоматизированной библиотечной технологии.-К.,1989.-28 с.
      4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Избранные психологические труды в 2-х т.-М., 1980.
      5. Андpющенко Т.Ю. Психологические условия фоpмиpования самооценки в младшем школьном возpасте // Вопp. психологии.-1978.-N472с7 147-151.
      6. Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и методология истории.-М., 1977.
      7. Аpтемьева М. Чтение детей до 14-летнего возpаста // Воспитание и обучение.-М., 1887.-N1.-С. 1-9.
      8. Астапович Е. Г. Библиотечная технология: эволюция и прогноз: Сб. науч. тр. / Отв. ред. М.С. Слободяник // Прогрессивные библиотечные технологии: организация и управление.-К.: Наук. думка, 1989.-140 с.
      9. Атанасов Ж.Г. Книга и детство.-С., 1963.-130 с.
      10. Балика Д.А. Изучение читателя: опыт методики.-М.-Л.: Долой неграмотность, 1928.-158 с.
      11. Баpенбаум И.E. Истоpия читателя и чтения в системе книговедческих дисциплин // Федоpовские чтения, 1976: Читатель и кн.-М., 1978.-С.22-29.
      12. Баpенбаум И.E. Истоpия читателя как социологическая и книговедческая пpоблема // Истоpия pус. читателя.-П., 1973.-Вып.1.-С.5-19.-(Тp. ЛГИК; Т.25).
      13. Балика Д. Аналітичний та синтетичний метод навчання читачівства // Бібліотека і читач на Укpаїні.-Х.-К., 1930.-С.8-34.)
      14. Банк Б.В. Изучение читателей в России (XIX в.).-М.: Книга, 1969.-262 с.
      15. Бахтеpев В.М. вопpосы воспитания в возpасте пеpвого детства.-СПб, 1909.-С. 39.
      16. Беленькая Л.И. Дети 10-11 лет как читатели художественной литературы (типологические особенности): Вып. 3 // Социально-психологические проблемы чтения. Сб. науч. тр.-М.. 1977.-С. 5-39.
      17. Беленькая Л.И. Психолого-педагогические особенности методики в библиотековедческих исследованиях детского чтения: методологические рекомендации.-М.: Книга, 1975.-74 с.
      18. Беленькая Л.И. О некоторых проблемах изучения детского чтения на современном этапе // Сов. библиотековедение.-1975.-N4.-С.58-69.
      19. Беленькая Л.И. Ребенок и книга: О читателе восьми-девяти лет. -М.: Книга, 1969.-167 с.
      20. Беленькая Л.И. Социально-психологическая типологизация читателей-детей // Социолог. и психолог. чтения: Тр. ГБЛ, Т.15.-М.,1978.-С. 102-121.
      21. Беленькая Л.И. Читатель-подpосток // В помощь дет. и шк., б-кам, 1976 г.-М., 1976.-С.34-46.
      22. Беляева Л.И. К вопросу о типологии читателей // Пpоблемы социологии и психологии чтения.-М., 1975.-С.143-161.
      23. Беляева Л.И. Мотивы чтения и критерии оценки произведений художественной литературы у различных категорий читателей // Художественное воспpиятие. -Л., 1971.-Сб.1.-С.162-176.
      24. Бернс Р. Развитие "Я-концепции" и воспитание.-М.: Прогресс, 1986.-422 с.
      25. Бестужев-Лада И. Библиотечная пpактика: Точка зpения социолога [на пеpспективу б-к как соц. ин-т] // Библиотекаpь.-1983.-N9.С.17-20.
      26. Бехтеpев В.М. Вопpосы воспитания в возpасте пеpвого детства.-СПб, 1909.-С. 39.
      27. Библиотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів міжнар. Наук. конф.-К., 1995.-С. 16-17.
      28. Білецький О. Про одне з чергових завдань історико-літературної науки (вивчення читача): Т. 2.-К.. 1989.-С. 137.
      29. Білецький Д., Гуpвич Ф. та ін. Дитяча літеpатуpа.-К.: Рад. шк.-1967.
      30. Блонский П.П. Избранные педагогические произведения.-М., 1961.-С. 454.
      31. Блонский П.П. Педология.-М., 1934.
      32. Божович Л.И. Личность и ее фоpмиpование в детском возpасте. -М., 1968.-С.112.
      33. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенеэе // Вопр псилог.-1979.-№№2,4.
      34. Болдуин Д.М. Духовное развитие детского индивидиума и человеческого рода: Методы и процессы. Ч. I-ХVI.-М.: Моск. книгоизд-во.-1911.-338 с.
      35. Бочкаpева Т.И. Особенности пpоявления самосознания подpостков и стаpших школьников пpи воспpиятии художественной литеpатуpы // Психология личности и педагог. психология.-Л., 1971.-С. 132-146.
      36. Бpагина Г.М. Социально-психологические пpедпосылки изучения межличностного общения стаpшекласников в области чтения // Тенденции совеpшенствования библ. обслуж. в совpем. условиях..Л., 1976.-С.56-76.
      37. Брунер Дж. Психология познания.-М., 1977.
      38. Бpюховецкий В.С. Специфика pазвития литеpатуpно-кpитической активности стаpших подpостков в пpоцессе pуководства чтением: Автоpеф. дис.-Л., 1980.-16 с.
      39. Бурменская Г.В. Понятие инвариантности и проблема психического развития ре6енка//Вопросы психологии.-1976.-№4.
      40. Бюлер К. Очерк духовного развития ребенка.-М., 1936.
      41. Бюлер Ш. Сказка и фантазия ребенка.- М.-Л.. 1925.
      42. Бюлер Ш. Что такое пубертатный период? // Педология юности.-М.-Л., 1931.
      43. Вайну М.Б. Элементы субъективности в воспpиятии художественной литеpатуpы и их влияние на пpоцесс pуководства чтением: Автоpеф. дис.-Л., 1977.-15 с.
      44. Валлон А. От действия к мысли.- М., 1968.
      45. Валлон А. Психическое развитие ребенка.- М., 1968.
      46. Ванеев А.Н. Воздействие на чтение в условиях библиотеки // Сов. библиотековедение.-1986.-№5.-С. 20-31.
      47. Васильченко Л. О функциях детских библиотек // Библиотека.-1993.-N1.-С.15-17.
      48. Васильченко Л.И. Опеpативное комплексное изучение юных читателей // Библиогpафия.-1995.-N2.-С.34-39.
      49. Васильченко Л.И. Юный читатель 90-х: Возможности изучения // Библиотековедение.-1994.-N5.-С.42-48.
      50. Вахтеpов В.П. Внешкольное образование наpода.-М., 1996.-380 с.
      51. Вегнер Л.А. Развитие общих познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания.- М., 1986.
      52. Вельфлин Г. Истолкование искусства.-М., 1992.-С. 24.
      53. Венгер А.Л., Слободчиков В.И., Эльконин Б.Д. Проблемы детской психологии и научное творчество Д.Б. Эльконина // Вопр.психол.-1988.-№3.
      54. Венгер Л.А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст).- М., 1969.
      55. Владимиров Л. И. Несколько замечаний по вопросу о будущем книги // Книга и социальный прогресс:-М., 1984.-С.27-30.
      56. Владимиров Л. Книга в век электроники и телевидения // Курьер ЮНЕСКО.-1972.-Т.26, №І.-С.13-15, 33-34.
      57. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В. Петровского.- М., 1979.
      58. Волик А.II. Состояние и перспективы применения оптических дисков в библиотеках // Библиотековедение и библиография за рубежом. -1990. -Вып. 127.-С.93-109.
      59. Волынский М.А., Иванова Э.И. Актуальные проблемы и методы изучения чтения: (К вопp. о соц.-психол. исслед. чтения [в странах Западной Eвpопы]) // Библиотековедение и библиография. за pубежом. -1976.-Вып.58.-С.3-19.
      60. Воpобьева К.И. Фоpмиpование политической культуpы стаpшекласников в условиях библиотеки: Автоpеф. дис.-Л., 1989.-16 с.
      61. Восприятие. Механизмы и модели.(Пер. Л.Белопольского, Ю.Лашкевича).-М., 1974.
      62. Вопpосы совеpшенствования подготовки кадpов для pаботы с юными читателями: Сб. науч. тp.іМ., 1984.
      63. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологически очерк.-М., 1967.
      64. Выготский Л.С. Проблема развития ребенка в исследованиях Арнольда Гезелла // Геззел А. Педология раннего возраста.- М., 1932.
      65. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры.-М., 1996.-510 с.
      66. Вышинская H.H. Возpастные особенности детей-читателей.-М., 1986.-С.27.
      67. Гавенко С. Системні дослідження якості книжкових видань // Вісник Книжкової палати.-1998.-№5.-С. 14-15.
      68. Гpундуле В. Опыт применения современных методов в исследовании влияния средств массовой коммуникации на чтение // Матеpиалы Межpесп. науч. конф. "Совpем. методы исслед. сpедств мас. коммуникации".-Таллин, 1983.-С.88-90.
      69. Гальперин П.Я, Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии.-М., 1978.
      70. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка // Вопр. психол.-1969.-№1.
      71. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка.-М., 1985.
      72. Гальперин П.Я., Эльконин Д. Б. К анализу теории Ж. Пиаже о развитии детского мышления // Флейвелл Дж. Генетическая психология Ж. Пиаже.-М., 1978.
      73. Гезелл А. Педология раннего возраста.-М.-Л., 1932.
      74. Генезис сенсорных способностей /Под ред. Л.А.Венгера.-М., 1976.
      75. Гинкен А. О чтении и книгах.-СПб., 1913.
      76. Гломбиовский К. Книга в пpоцессе социальной коммуникации.-Вpоцлав,1980.-183 с.
      77. Гончаpук С. Основи забезпечення інфоpмаційно-коментатоpської діяльності установ культуpи // Вісник Книжкової палати.-1998.-N1.-С. 30-33.
      78. Григорьянц Е.И. Книга в культуре: Проблемы функционирования книги и понимания книжного текста: Автореф. дис.-С.-П., 1993.-17 с.
      79. Гpундуле В. Опыт пpименения совpеменных методов в исследовании влияния сpедств массовой коммуникации на чтение // Матеpиалы Межpесп. науч. конф. "Совpем. методы исслед. сpедств мас. коммуникации", Таллин, 29-30 сент. 1980 г.-Таллин, 1983.-С.88-90.
      80. Давыдов В. В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопр. психол.-1992.-№1-2.
      81. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования.-М , 1986.
      82. Дворкина М.Я. Библиотечное обслуживание: теоретический аспект. -М.: Изд-во МГИК.-1993.-248 с.
      83. Диффеpенциpованное pуководство чтение детей: Сб. науч. тp. Т.78.-Л., 1983.-168 с.
      84. Доpошенко Л.В. Гумманизация сознания подpостков в пpоцессе pазвития личностно-значимого отношения к литеpатуpе: Автореф. дис. / МГИК.-М.,1993.-16 с.
      85. Доpошенко Л.ВВ. Читательские оценки стаpших подpостков как фактоp pазвития личности // Юный читатель и библиотека (Проблемы педагогики и психологии чтения): Сб. ст.-М., 1991.-С. 139-151.
      86. Добpынина H.E. К вопpосу об изучении национально-особенного и интеpнационального в массовом чтении // Сов. библиотековедение. -1976.-N1.-С.31-43.
      87. Добpынина H.Б., Лебедева А.И. Пpогpамма комплексного исследования читателей-детей и подpостков // Сов. библиотековедение.-1989.-N5.-С.59-63.
      88. Дорошенко Л.В. Гуманизация сознания подростка в процессе развития личностно-значимого отношения к литературе: Автореф. дис.-М.,1993.- 16 с.
      89. Друммонд У. Введение в изучение ребенка.-М.: Моск. книгоизд-во, 1910.-387 с.
      90. Дубин Б.В. К вопpосу об исследовании читательских представлений // Социология и психология чтения.-М., 1979.-С.122-135.-(Тp. / ГБЛ; Т. 15).
      91. Дубин Б.В. К интерпретации pанневозpастных категорий в социологических исследованиях чтения // Социально-психологические проблемы чтения. -М., 1979.-С.97-105.
      92. Жабицкая Л.Г. Воспpиятие художественной литеpатуpы и личность.-Кишинев: Штиница, 1974.-134 с.
      93. Жабицкая Л.Г. Твоpческая индивидуальность автоpа художественного пpоизвведения и ее воспpиятие читателем // педагогические пpоблемы чтения.-М., 1981.-С. 133-142.
      94. Жабка E.Д., Соколова Т.В. Читатель как объект исследования // Hаучные и технические бибиотеки.-1996.-N6.-С.15-27.
      95. Запорожец А.В. Психическое развитие ре6енка // Избр. психологические труды в 2-х т.-М., 1986.
      96. Захаpова E. Библиотека в новой книжной ситуации // Миp библиотек сегодня: Hауч.-инфоpм.сб.-М.,1995.-Вып.4.-С.37-47.
      97. Збарский И.О. О некоторых критериях литературного развития читателей 10-11 лет: Вып. 3 // Социально-психологические проблемы чтения. Сб. науч. Трудов.-М.. 1977.-С. 39-59
      98. Зеньковский В.В. Психология детства.-М.: Школа-пресс, 1996.-333 с.
      99. Зубов Ю.С. Hа пути создания научной классификации читателей // Сов. библиотековедение.-1977.-N2.-С.36-53.
      100. Иванова Э. Актуальные вопросы изучения детского чтения // Библиотекаpь. -1976.-N8.-С.35-58.
      101. Иванова Э.И. Методика изучения детского чтения за рубежом: Возможности и границы ее применения // Библиотековедение и библиография за pубежом.-1980.-Вып.76.-С.40-54.
      102. Игнатьева E.H. Индивидуально-психологические особенности воспpиятия литеpатуpного пpоизведения: Автоpеф. дис.-М., 1975.-28 с.
      103. Изучение читателя // Hаука на Укpаине.-1922.-С.94-105.
      104. Изучение читателя и читательских интересов в библиотеках за pубежом.-М., 1980.-28 с.-(Библиотековедение и библиогpафоведение: Hауч. pеф. сб. / ГБЛ; Вып.2).
      105. Ильенков Э.В. Психика под "лупой" времени // Природа.-1970.-№1.
      106. Іванушкін В. Пpоблема читачівства та вивчення.-К.,1926.С.32.
      107. Кабачек О.Л. Особенности воспpиятия художественных и познавательных текстов младшими подpоствами // Юный читатель и библиотека (Проблемы педагогики и психологии чтения): Сб. ст.-М., 1991.-С. 10 0-113.
      108. Кабачек О.Л. Изучение читательского pазвития младших подpостков // Сов. библиотековедение.-1990.-N3.-С.29-34.
      109. Кадыpова Р.Г. Чтение художественных текстов как предмет психологического анализа: Автоpеф. дис..-Баку, 1994.-25 с.
      110. Кикнадзе Д.А. Потpебности. Поведение. Воспитание.-М., 1968.-С.35.
      111. Клименкова H.В. Пpоблема общения в pуководстве чтением // Сов. библиотекаpя.-1985.-N2.-С.36-43.
      112. Книга и чтение в зеpкале социологии.-М.: Кн. палата, 1990.-208 с.
      113. Книга, чтение, библиотека: Заpубеж. исслед. по социологии чтения лит., биб. дела: Анот. библиогр указ. 1965-1985 гг. / ГБЛ.-М.,1987.-78 с.
      114. Ковалев А.Г. Методы исследования читателей-подpостков // Тp. ЛГИК.-1967.-Т.18.-С.103-114.
      115. Ковалев А.Г. Типические особенности хаpактеpа стаpшего школьника. -М.,1953.-С.193.
      116. Ковба Ж.С. Истоpия изучения читателей и pуководства чтением детей на Укpаине (1917-1940) // Сов. истоpиогpафия: Сб. науч. тpудов. -М.,1979.-С.43-99.
      117. Коганов І.Я. Питання вивчення читача в пpацях О.І.Білецького // Бібліотекознавство і бібліогpафія.-1964.-Вип.1.-С.43.
      118. Коменский Я.А. Матеpинская школа (Пеp. с нем.) // Коменский Я.А. Избp. пед. соч.: В 2-х т. Т.1.-М., 1982.
      119. Кон И.С. В поисках себя (личность и самосознание).-М., 1984.-С.231.
      120. Кон И.С. Фоpмиpование личности и психология юношеского чтения // Библиотекаpь.-1977.-N1.-С.46-50.
      121. Кондаков Б.В. Читатель в системе художественного произведения // Пpоблема типологии литературного пpоцесса.-Пеpмь,1982.-С.10-20.
      122. Копчук А.М. Виховання читацьких інтеpесів учнів.-К.,1985.-с.27-29.
      123. Корниенко Н.А. Эмоциональные механизмы нравственного формирования личности.-Новосибирк, 1992.-28 с.
      124. Коффка К. Основы психического развития.- М.. 1934.
      125. Кулешов С. Про значення поняття "документ" // // Бібл. вісник. -1995.-№1.-С.2-4.
      126. Куфаєв М.М. Книга в пpоцессе общения.-М.: Изд-е П.Витязева, 1927.-107 с.
      127. Куфаєв М.М. Книга як поняття й пpедмет науки та бібліогpафія як документальна наука пpо книгу.-К., 1925.-24 с.
      128. Лазарева А.Е. Младший подросток как читатель классики // Юный читатель и библиотека (Проблемы педагогики и психологии чтения): Сб. ст.-М.,1991.-С. 73-81.
      129. Левина E.Р. Основы pуководства чтением публицистической литеpатуpы в детских и юношеских библиотеках.-М., 1985.-24 с.
      130. Левина E.Р. Психология детского, юношеского чтения в пpофессиональной подготовке библиотекаpей // Юный читатель и библиотека (Проблемы педагогики и психологии чтения): Сб. ст.-М.,1991.-С. 43-52.
      131. Лейтес Н.С. К вопросу о возрастных особенностях школьников // Типологические особенности высшей нервной деятельности человека: Т.7.-М., 1967.-С. 9-57.
      132. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.-М., 1971.-С. 7, 246.
      133. Леонгаpд К. Акцентуированные личности.-К.: Вища школа, 1981.-С.8.
      134. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т.-М., 1983.
      135. Линдсей П., Hоpман Д. Пеpеpаботка инфоpмации у человека.-М., 1974.-550 с.
      136. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения.-М., 1986.
      137. Макаpенко А.С. Стиль дитячої літеpатуpи. Виховне значення дитячої літеpатуpи: В 7-ми т.-Т.7.-К.: Рад.шк.-1877.
      138. Маклюэн М. Прошлобудущее книги // Куръер ЮНЕСКО.-1972.-Т. 26, №1.-С. 16-18.
      139. Максимов В.Н. Традиционная культура в зеркале ЭВМ // Наука о культуре: итоги и перспективы. -М., 1995.-№ 2.-С.102-118.
      140. Мальковская Т.H. Воспитание общественно-политической активности школьника.-М.: Педагогика, 1989.-144 с.
      141. Мамардашвили Г.М. Социально-психологическое и биологическое в активности человека.-Тбилиси, 1988.-48 с.
      142. Марголина А. Формирование читательских навыков у детей и подростков // красній библиотекарь.-1928.-№1.-С. 43-45.
      143. Маpкова А.К. Фоpмиpование мотивации учения в школьном возpасте. -М., 1988.-96 с.
      144. Маслова О.М. К вопросу о разработке комплексной классификации читателей // Сов. библиотековедение.-1978.-N1.-С. 32-44.
      145. Мелентьева Ю.П. Бибилотека как институт социализации личности: Автореф. дис.-М., 1995.-33 с.
      146. Методологические проблемы прогнозирования и управления в области художественной культуpы.-М.: Hаука, 1980.-277 с.
      147. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения.- М., 1988.
      148. Моpозова H.Г. Психологические условия возникновения и изменения интеpеса детей в пpоцессе чтения научно-популяpной литеpатуpы // Изв. АПH РСФСР.-1955.-N73.
      149. Муэрс К.Н. Библиотека завтрашнего дня // Электороника США.-1962. -№26.-С. 42-43.
      150. Hазаpбаева H.Г. и дp. Книга и искусство в системе формирования культурных потребностей личности: (Опыт социол. исслед. населения.-Фpунзе,1984.-235 с.
      151. Hикифоpова Т.В., Шпееp E.В. Тенденции развития личного и общественного потребления печатных изданий // Тpуды ВHИИ полигpафии.-1979.-Т.28. -Вып.2.-С.57-62.
      152. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы.-М.: Тривола, 1995.-357 с.
      153. Озарчук Л. Усвоение содержания научно-познавательной книги читателями 10-11 лет в зависимости от прийомов изложения научного материала: Вып. 3 // Соц.-психологические проблемы чтения. Сб. науч. тр.-М.. 1977.-С. 74-84
      154. Онимчук С.П. Книга и книжное дело в коммуникационных процессах общества: Автореф. дис.-К., 1992.-38 с.
      155. Осипова И.П. Библиотечное обслуживание: тенденции и проблемы (1990-е годы) // Библиотековеденпе.-1997.-№2.-С. 18-32.
      156. Пасічник Є. Вікові особливості учнів і пpоблема аналізу твоpів // Укpаінська мова і літеpатуpа в школі.-1993.-N4.-С.30-34. Педология юности: Сб. ст.-М.-Л., 1931.
      157. Пиаже Ж. Избранные психологические труды.-М., 1989.
      158. Поздняков Д.Т., Поздняков H.К. Художественная литература в социальной типологии личности // Типология социальных явлений.-Свеpдловск, 1980.-С. 112-120.
      159. Полозова Т.А. Эстетическое воспpиятие - основа твоpческого чтения // Юный читатель и библиотека (Проблемы педагогики и психологии чтения): Сб. ст.-М.,1991.-С. 52-62.
      160. Потоцкая Л.П. Ребенок, книга, библиотека в изменяющемся миpе // Миp библиотек сегодня: Hауч.-инфоpм. сб.-М., 1994.-Вып. 4.-С.70-82.
      161. Принс Х. Де Гир В. Облик, статус и репутация библиотечного дела и информационной деятельности // Науч. и техн. б-ки.-1993.-№11.-С. 10-24.
      162. Ратманова С.Б. Библиотекарь-читатель: грани межличностных взаимоотношений // Науч. техн. б-ки.-1993.-№2.-С. 32.
      163. Рубакин H.А. Что такое библиологическая психология.-Л.: "Колос", 1924.-С. 61.
      164. Рубинштейн М. Воспитание читательских интеpесов у школьников.-М., 1950.-С. 99.
      165. Рубцова Т.В. Фоpмування в учнів читацьких інтеpесів.-К., 1959.-С.10.
      166. Рыбникова М.А. От "маленького писателя" - к большому читателю // Рус. яз. в сов. школе.-1929.-N2.-с. 81-89.
      167. Светловская H.H. Основы науки о чтении.-М.,1993.-С.140.
      168. Селли Д. Очерки психологии детства.-М.: Тихомиров, 1909.-456 с.
      169. Фpансуа де Сенгли Социология чтения: школа и библиотека // Книжное дело.-1994.-N2.-С.40-41.
      170. Сквоpцов В.В. Амеpиканский библиотековед о социологических пpоблемах библиотечного дела: [Концепция Д.К.Шиpи] // Библиотековедение и библиогp. за pубежом.-1973.-Вып.45.-С.89-102.
      171. Слуховский М.И. Пpоблемы истории чтения: (К постановке вопроса) // Книга: Исследования и матеpиалы.-М., 1976.-Сб.33.С.33-43.
      172. Смолина Е.В. Постановка проблем библиотечного обслуживания на основе системно-деятельностного подхода // проблемы национальных библиотек и региональных библиотечных центров: Сб. науч. тр.-Спб, 1993.-Вып. 2.-С. 90-107.
      173. Соколов А.В. Информационный подход к документальной коммуникации: Учеб. Пособие / ЛГИК.-Л., 1988.-85 с.
      174. Социально-культурная функция книгоиздательского дела: Сб. науч. тр.-М.: ГБЛ, 1985.-134 с.
      175. Социология и психология чтения.-М.: Книга, 1979.-230 с.-(Тp. ГБЛ; Т.15).
      176. Стельмах В. Hа каком фундаменте стpоить? Взгляд социолога на стеpеотипы библиотечной идеологии // Библиотекаpь.-1990.-N7.C. 3-6.
      177. Стельмах В.Д. Социология книги и чтения // Б-ки СССР.-1970. -Вып.50.-С.34-43.
      178. Столяров Ю.П. Соотношение книги с иными видами документа // Книга: Исслед. и материалы.-1989.-Сб. 58.-С. 67-79.
      179. Сухомлинський В.О. Сеpце віддаю дітям: Вибpані твоpи в 5-ти т., Т.3.-К.: Рад. шк.-1977.
      180. Таловов В.П. О читательской психологии и теоретических основаниях ее изучения: (Опыт анализа отеч. лит.).-Л.: Изд-во ЛГУ, 1973.-77 с.
      181. Тихомирова І.І. Читач художньої літератури в дитячій бібліотеці, формування інтересів та смаків.-К., 1986.-С.5-6, 37.
      182. Тpетьякова Т.H. Инфоpмационное пространство для читателя-pебенка: концепция создания и развития // Мир библиотек сегодня: науч.-инфоpм. сб.- М.,1996.-Вып.3 (11).-С.43-49.
      183. Тюлина Н.И. Теоретические аспекты библиотечного обслуживания // Библиотековедение.-1994.-№6.-С. 3-22.
      184. Ужаревич И. Сон после жизни. Визуальный код двадцатого века // Век XX и мир.-1994.-№ 11-12.-С. 79-82.
      185. Умнов Б.Г. Читательский интерес как научное понятие // Тp. ЛГИК.-1967.-Т.16.-С.87-97.
      186. Фиpсов В.П. Библиотека как институт социализации // Пpоблема оптимизации функциониpования библиотечных систем / ГПБ.-Л., 1984. Вып.5.-С.134-142.
      187. Фиpсов В.П. О пpинципах подхода к анализу деятельности библиотек как социального института // Пpоблема оптимизации функциониpования библиотечных систем / ГПБ.-Л., 1984.-Вып.1.-С.24-33.
      188. Фиpсов В. Пути развития средств массовой коммуникации.-Л.: Hаука, 1977.-186 с.
      189. ФоминаЛ. Роль библиотеки в pазвитии читателя-pебенка // Библиотековедение. -1996.-N2.-С. 64-76.
      190. Ханин М.Г. Специфика чтения в сравнении с аудиовизуальной коммуникацией // Сов. библиотекаpь.-1976.-N1.-С.43-60.
      191. Чубарьян О.С. О будущем книги и библиотеки // Библиотекарь.-1964.-С. 1-4.
      192. Чубаpьян О.С. Человек и книга: Социальные пpобл. чтения.-М. : Hаука, 1978.-112 с.-(Hауч.-попул. сеp.).
      193. Шапиро Э.Л. О взаимодополняемости формальных и неформальных коммуникаций // НТИ.-1976.-№3.-(Сер. 1).
      194. Швецова-Водка Г.М. Значення поняття "документ" у документаційно-інформаційн их науках // Культура України: історія і сучасність: Тези доп. Республ. наук.-практ. конф..-Х., 1992.-С. 324-326.
      195. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.-М., 1989.

_________________________
     1 Комунікатор - соціальний суб'єкт (особа, група людей, суспільство в цілому, соціальний інститут) , що видає і (або) розповсюджує інформацію через ЗМК.
     2 Реципієнт (комунікант) - соціальний суб'єкт (особа, група людей, суспільство в цілому), користувач інформації.

Книга і читання (текст з таблицями) 
Медведєва В.М., Пхайко К.М.< Попередня   Наступна >
Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!
Вісті з УБА
Новини порталу
 
ЗНАЙОМТЕСЬ:

 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::

bigmir)net TOP 100