:: Головна :: :: Пошта :: :: Пошук :: :: Оголошення :: :: Форум ::
Меню
>>> Головна
>>> Про проект
>>> ТЕМА ДНЯ
Повідомлення
>>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ:
>>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ
>>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ:
>>> КОРИСНІ РЕСУРСИ
>>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА
>>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ:
>>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
>>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб
ФАЙЛИ
Контакт

Библиотека и молодежь
Бібліотекарі усіх країн - єднайтесь!
5Books: Все про книжки
Сельская библиотека БЛОГ Борисовской црб Минская обл. Республика Беларусь
>> Библио.net
>>Блог відділу мистецтв Тернопільської ОБД
>>Методична служба публічних бібліотек Києва
>>Могилянська Бібліотекарка
>>Записки рядового библиотекаря
>>Моя профессия - библиотекарь
>>Библиотекарша
>>Библиолента
>>Библиотека без барьеров
>>Неофіційний вісник ОУНБ
>>Электронный читальный зал
>>Я - бібліотекар
>>Дневники злой библиотечной девы
>>Инновации в библиотеке
>>Методист библиотеки
>>Мышь Библиотечная
>>Библиотеки. Региональные центры чтения
>>Бібліотечно-інформаційний центр «Слово»
>>Bibliomistok
>>Libr.Net
>>Бібтех
>>Пан бібліотекар
>>Блог библиотекаря
>>Библиотекарь Тимофеева
>>День за днём ...
>>Библиотечный калейдоскоп
>>Блог бібліотекаря Галини Симоненко
====================================
>>> Ресурси холдінга

Дискуссионный клуб "Библиофан"
  Мои научные новости
  Жизнь - это бесконечная череда мгновений
Открой для себя новую жизнь

  Мой дом

Вітаємо Вас на Бібліотечному інформаційно-освітньому порталі 

Маркетинг і бібліотека
Рейтинг: / 36
ГіршаКраща 
СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА - Пропонують практики і науковці

Список використаної літератури

1.    Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України
"Про бібліотеки і бібліотечну справу": Затверджено
16 берез. 2000 р. №1561-III // Бібл. планета.– 2000.– № 2.– Вкл. – С. І-VІІІ.

2.    Katogi M. National Diet Library // Herald of library science.– 1994.– Vol. 33, №3-4.– Р. 170-178

3.    Kitler Р. Рrinciрles of marketing.– 2nd ed.– Englewood Clifffs, Nev York: Рrentice-Hell, 1983.– Р. 6.

4.    Бойкова О.Ф. Библиотечно-информационная продукция и услуги: качество и конкурентоспособность // Библиотека и закон: Справочник. Вып. 3.– М.; Либерия, 1997.– С. 143-164.

5.    БэйверстакЭ. Книжный маркетинг: Пер. с англ.– СПб., 1999.– 336 с.

6.    Варьяш И., Клюев В. Легитимные источники самофинансирования // Библиотека.–  1997.– № 5.– С. 27-30.

7.    ВойчакВ., Шевчук И.А. Суть маркетинга и его современная концепция.– К., 1994.

8.    Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посіб.– К.: КНЕУ, 1998.– 224 с.

9.    Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология.– М.: Финпресс, 1998.

10.      Джерелиевская И.К. Библиотечная коммуникация как феномен рыночных отношений // Hауч. и техн. б-ки.– 1993.– № 5.– С. 20-32.

11.      Джерелиевская И.К. Формирование рынка информационно-библиотечных услуг // Hауч. и техн. б-ки.– 1992.– №11.– С. 3-15.

12.      Инициативная деятельность библиотеки: платная интелектуал. продукция: Hауч.-практ. пособие / РГБ.– М., 1999.– (Сер.: "Hастол. книга библиоменеджера"; Вып. III). 

13.      Клюев В.К. Маркетинговые аспекты развития информационной деятельности библиотеки: Hауч.– практ. пособие / Ин-т повышения квалификации информ. работников, МГУК.– М., 1994.– 112 с.

14.      Клюев В.К. Современная библиотека: Финансово-экон. аспекты деятельности: Практ. пособие /Hауч.-внедренч. центр "Библиомаркет".– М., 1993.– С. 33-68.

15.      Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.– М.: Центр эконом. и маркет., 1996.– 176 с.

16.      Колегаева С.Д. Платные услуги и предпринимательская деятельность библиотеки // Библиотека и закон: Справочник. Вып. 2.– М.: Либерия, 1997.– С. 182-195.

17.      Концепция маркетинга для публичных библиотек: Пер. с нем.– М., 1992.– 143 с.

18.      МачидоР. Маркетинг для малых предприятий.– СПб.: Питер, 1998.

19.      Медведєва В.М., Міщенко Г.Г. Інформаційний бізнес у сфері освіти, культури і мистецтва.– К.: КHУКіМ, 2000.– 96 с.

20.      Мотышина М.С. Метод и модели маркетинговых исследований: Учеб. пособие.– СПб: Изд-во СПбУЭФ,1996.– 109 с.

21.      Українська радянська енциклопедія.– К., 1964.– Т. 13.– С. 8; Т.15.– С. 280.


 


[1] Обмін – це акт придбання чогось бажано на щось інше. В обміні беруть участь два або більше суб’єктів, які щось пропонують один одному для взаємної користі.

[2] Товар – усе, що може бути запропоновано для задоволення людських потреб.

[3] Філософія (з грец.) – любов до мудрості.

[4] Підприємництво – ініціативна самостійна діяльність громадян та їхніх об’єднань, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність.

[5] Попит – специфічна форма вираження дійсної суспільної потреби, представленої на ринку, забезпечена відповідними грошовими доходами, тобто платоспроможна потреба.

[6] Останнім часом матеріальна продукція розглядається економістами, перш за все, як носій послуг (корисностей), котрі споживач отримує через неї, тому що цінність матеріальних продуктів полягає не стільки у володінні ними, скільки в їхній здатності задовольняти певні потреби власників.

[7] Бібліотечна діяльність – збирання друкованих та інших вербальних матеріалів з наступним бібліотечним обробленням, збереженням і відображенням у каталогах та бібліографічних посібниках з метою задоволення потреб користувачів.

[8] Підприємство – господарюючий суб'єкт певної виробничої структури покликаний задовольняти потреби суспільного виробництва як процесу створення матеріальних благ, необхідних для існування суспільства. Відповідно до виробничої структури розрізняють суто підприємства (виробляють продукцію, товар); організації (в основному виконують якусь роботу, надають послуги); установи (здебільшого пропонуються послуги: культурно-просвітницькі, навчальні тощо).

[9] Інтелектуальна продукція – результат взаємодії сенсорних (чуттєвих) і раціональних (розумових) психічних процесів та практичної діяльності людини, зафіксований на різних матеріальних носіях.

[10] Послуги – надання додаткових зручностей користувачеві або супутньої продукції.

[11] Дилер – юридична чи фізична особа, яка здійснює перепродаж товару від свого імені та за свої кошти або від імені фірми.

[12] Соціалізація – вирішення проблем особистісного розвитку і саморозвитку через освіту, виховання, міжособове спілкування, засвоєння соціокультурних цінностей.

[13] Прибуток – додаткова вартість продукції, що виступає у вигляді різниці між оптовою ціною підприємства і повною вартістю його реалізованої продукції.

[14] Інтелектуальна діяльність – діяльність, заснована на розумі, розсуду,  чуттєвих і пізнавальних здібностях людини.

[15] Стимулювання збуту – це цілеспрямована діяльність з інформування споживача про наявну продукцію і переконання його в необхідності її придбання.

[16] Мотивація – процес актуалізації якогось мотиву і його функціонування; внутрішнє спонукання до діяльності визначеної спрямованості.

[17] Пропозиція – сукупність товарів, що знаходяться на ринку або можуть бути доставлені туди.

[18] Ринковий попит – така кількість продукції, яка буде спожита певною групою споживачів у певному регіоні у певний період і певних виробників при наявності певної програми маркетингу або без неї.

[19] Місткість ринку – граничне значення ринкового попиту при максимальних зусиллях в області маркетингу в даних умовах.

[20] Споживча цінність – задоволення вимог споживача, що забезпечує мінімальні витрати при придбанні, володінні і використанні.

[21] Імідж (англ. image – образ) – це сформоване і постійно підтримуване стійке уявлення про престижність товару, торговельної марки виробничої одиниці та її керівництва.

[22] Інвестиція – довгострокове вкладення капіталу у будь-яке виробництво з метою одержання дивідендів, прибутку.

[23] Канал збуту – це сукупність фізичних і юридичних осіб, які приймають на себе право власності на товари (послуги) на шляху їхнього руху від виробника до споживача. Таким каналом для аудіовізуальної продукції інших виробників є і сама бібліотека.

[24] Рекреаційні послуги – послуги для інтелектуального і психологічного розвантаження: зменшення психічної напруги, відновлення працездатності тощо. Все, що відноситься до дозвільного бізнесу.

[25] Кореляція – величина, що характеризує міру залежності випадкових величин одна від іншої та їхні взаємозв’язки. Залежність визначається коефіцієнтом кореляції.

Міщенко Г. Маркетинг і бібліотека.-К., 2004.-94 с.< Попередня   Наступна >
>>> Головна | >>> Про проект | >>> ТЕМА ДНЯ | Повідомлення | >>> БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: | >>> УКРАЇНІСТИКА за КОРДОНОМ | >>> УКРАЇНОМОВНІ ТВОРИ: | >>> КОРИСНІ РЕСУРСИ | >>> СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА | >>> З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ: | >>> ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ | >>> ИГРОМАНИ. Дискусійний клуб | ФАЙЛИ | Контакт |
Підпишіться на новини!

Новый сервис

   http://mysciencehighlights.org/ Мои научные новости -- уникальная возможность получать абстракты из полторы сотни англоязычных журналов по всем академ темам на имейл или посредством новостной ленты! Вам всего лишь необходимо зарегистрироваться,  указать тему,  ключевые слова,  и сведения о новых публикациях с высокой степенью ревалентности вам обеспечены! Информация о  ресурсе тут

ЗНАЙОМТЕСЬ:
Популярні
Інтернет-ресурси
Зараз на сайті:
Гостей - 394
 
 
©Copyright 2005-2007 Бібліотечний інформаційно-освітній портал
Використання інформації з рекламних та інших матеріалів цього сайту для передруку, внесення в бази даних для подальшого комерційного використання, розміщення матеріалів в ЗМІ та мережі інтернет можливе лише за умови розміщення прямого посилання на сайт http://www.librportal.org.ua

:: up::
bigmir)net TOP 100